دانشگاه بزرگمهر قاینات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قابل توجه دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه در نيمسال اول سال تحصيلي 95- 96

دانشجويان دختر ورودي هاي 92 ،93 و 94 جهت انتخاب اتاق ملزم به رعايت مراحل ذيل مي باشند:

    درخواست خوابگاه: دانشجويان مي بايست از ساعت 8 صبح روزيكشنبه مورخ 1395/05/10 لغايت ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 1395/05/13 نسبت به درخواست خوابگاه در سيستم پويا اقدام نمايند.
   
گروه بندي و انتخاب سرگروه: در صورت تأييد درخواست توسط واحد دانشجويي دانشگاه، دانشجويان از ساعت 8 صبح روز شنبه16/5/95لغايت ساعت24 روز چهارشنبه20/5/95 ملزم به ايجاد گروه هاي پنج نفره و انتخاب سرگروه مي باشند.

تذكر1: دانشجويان محترم توجه فرمايند كه گروهها حتماً بايد پنج نفره باشد، در غير اينصورت قادر به انتخاب اتاق نخواهند بود. لازم به ذكر است پس از انتخاب سرگروه و پيشنهاد عضويت توسط ايشان به اعضاي گروه، دانشجويان عضو گروه بايد ازطريق پرتال پويا اقدام به تاييد يا رد پيشنهاد نمايند در غير اين صورت سرگروه قادر به مشاهده امتياز گروه وانتخاب اتاق در بازه زماني ذكر شده نخواهد بود.

تذكر2: دانشجويان پس از انتخاب گروه و سرگروه، سامانه به صورت خودكار بر اساس سال ورود به شرخ ذيل اقدام به امتياز بندي گروه ها مي نمايد:

الف) ورودي92: به ازاي هر نفر 15 امتياز

ب) ورودي93: به ازاي هر نفر 10 امتياز

ج: ورودي 94: به ازاي هر نفر 5 امتياز

3 - انتخاب اتاق توسط سرگروه (براي كل گروه): با توجه به امتياز كسب شده در مرحله قبل، سرگروه مي بايست در زمان هاي اعلام شده ذيل، نسبت به انتخاب اتاق اقدام نمايند:

الف) مورخ 1395/05/23 از ساعت 8 صيح لغايت 24 همان روز ويژه گروه هايي است كه امتياز آنها بين 56 الي 75 مي باشد.

ب) مورخ 1395/05/24 از ساعت 8 صبح لغايت 24 همان روز، ويژه گروه هايي است كه امتياز آنها بين 25 الي 55 مي باشد.

ج) مورخ 95/05/25 از ساعت 8 صبح لغايت 24 همان روز، ويژه گروه هايي است كه موفق به انتخاب اتاق در زمان هاي اعلام شده، نشده اند.

4- پرداخت هزينه به صورت اينترنتي: دانشجويان محترم مي بايست مبلغ 3.200.000ريال معادل 320.000 تومان (سيصد و بيست هزار تومان) بابت اجاره بهاي خوابگاه از روز سه شنبه مورخ 1395/05/26 لغايت روز يكشنبه مورخ 1395/05/30 با مراجعه به سامانه پويا و سامانه پرداخت هاي الكترونيكي اقدام نمايند.

توجه: در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه، انتخاب اتاق كل گروه لغو و اتاق به متقاضيان ديگر واگذار خواهد شد و هيچگونه اعتراضي از دانشجويان مذكور پذيرفته نخواهد شد.

نكته 1: چنانچه يكي از اعضاي اتاق اقدام به پرداخت مبلغ اجاره بهاي خوابگاه در تاريخ هاي اعلام شده ننمايند، انتخاب اتاق تمامي اعضاء گروه لغو خواهد شد.

نكته 2: گروههاي تكميل نشده(كمتر از 5 نفر ) قادر به انتخاب اتاق نخواهند بود.                                                نكته 3: قابل توجه دانشجويان ورودي 91 و ماقبل، امكان درخواست خوابگاه در تاريخ هاي اعلام شده وجود نخواهد داشت. چنانچه دانشجويان مذكور، متقاضي خوابگاه هستند، مي بايست تا پايان زمان اسكان دانشجويان ورودي جديد منتظر بمانند.

خدمات وب

تلفن های تماس

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

خبرنامه دانشگاه

شما اینجا هستید: خانه حوزه ریاست ریاست معاونت دانشجویی قابل توجه دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه در نيمسال اول سال تحصيلي 95- 96