دانشگاه بزرگمهر قاینات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعيه امتحانات نيم سال اول سال تحصيلي 96-1395

آيين نامه برگزاري امتحانات

1.  امتحانات پايان نميسال مطابق برنامه اعلام شده برگزار خواهد شد و غير قابل تغيير است.
2.  حضور و غياب دانشجويان در جلسه امتحان فقط از طريق كارت ورود به جلسه ممهور به مهر آموزش انجام مي¬گيرد.
3.  كليه امتحانات رأس زمان اعلام شده برگزار مي¬گردد، براي تأخير در امتحان نمره صفر منظور مي شود، لذا توصيه مي گردد حداقل يك ربع ساعت قبل از شروع هر امتحان پس از مشاهده شماره صندلي خود به محل امتحان مراجعه نمايند.
4.  با موضوع تقلب در امتحانات به شدت برخورد خواهد شد. برخي از مصاديق تقلب به شرح زير است:
•  داشتن كارت دانشجويي جعلي يا كپي گرفته شده؛
•  استفاده از هرگونه نوشته، يادداشت، جزوه و كتاب غيرمجاز؛
•  رد و بدل كردن هرگونه نوشته با ساير دانشجويان؛
•  رد و بدل كردن هرگونه وسيله نظير ماشين حساب، قلم، خط¬كش و غيره بدون هماهنگي با مراقبين؛
•  استفاده از تلفن همراه به هر دليل (تلفن همراه بايد در طول جلسه امتحان خاموش باشد)؛
•  نگاه كردن از روي ورقه امتحاني دانشجوي مجاور و يا نشان دادن ورقه به وي؛
•  نوشتن هرگونه اطلاعات بر روي دست يا لباس، ميز و نيمكت؛
•  برهم زدن نظم جلسه امتحان، عدم نشستن در محل تعيين شده و هرگونه مشاجره با مراقبين؛
•  خروج و بازگشت غيرمجاز به جلسه امتحان؛
•  فرستادن شخص ديگري به جاي خود.

آيين¬نامه غيبت در امتحانات:
1.  چنانچه دانشجويي در امتحان غيبت نمايد به هيچ وجه از وي امتحان مجدد به عمل نخواهد آمد.
2.  مسافرت در طول امتحانات پايان نميسال، دليل موجهي براي غيبت نخواهد بود و غيبت در اين مورد غيرموجه است.
3.  چنانچه دانشجو در تاريخ امتحان در بيمارستان بستري شود، مي بايست در همان تاريخ بستري، مراتب را به اطلاع آموزش رسانده و پس از ترخيص، كليه مدارك بيمارستان را جهت بررسي به شوراي آموزشي دانشگاه ارائه نمايد.
4.  چنانچه غيبت دانشجويي در جلسه امتحان توسط كميسيون پزشكي بررسي شده و دلايل دانشجو موجه تشخيص داده شود، درس مربوط به آن امتحان در كارنامه دانشجو به شكل حذف ثبت مي شود. در اين صورت، چنانچه در نتيجه حذف، واحدهاي دانشجو از حدنصاب لازم (12 واحد) كمتر گردد، ترم تحصيلي دانشجو يك ترم كامل محسوب شده و مشمول مقررات يك ترم كامل مي¬گردد.
5.  دانشجوياني كه قصد انجام مسافرت علمي (ارائه مقاله يا شركت در همايش¬ها با تاييد گروه) و يا زيارتي (حج واجب و يا عمره) داشته باشند لازم است يك ماه قبل از شروع امتحانات مراتب را به اطلاع آموزش و شوراي آموزشي برسانند. در صورت عدم تأييد در شوراي آموزشي، غيبت اين دانشجويان غير موجه مي¬باشد. دانشجو فقط يك بار در طول تحصيل مي¬تواند از اين مصوبه استفاده نمايد.
6.  غيبت¬هايي كه به دليل مسافرت¬هاي ناخواسته نظير فوت يكي از بستگان درجه اول اتفاق بيافتد، با ارائه مدارك مستدل توسط دانشجو در شوراي آموزشي بررسي مي گردد.

دانشجويان محترم از ساعت 14 روز چهارشنبه (1395/10/08) مي توانند با مراجعه به سامانه پويا كارت ورود به جلسه خود را مشاهده كرده و پرينت آن را تهيه نمايند.

اداره آموزش (1395/10/06)

خدمات وب

تلفن های تماس

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

خبرنامه دانشگاه

شما اینجا هستید: خانه حوزه ریاست معاونت آموزشی اخبار و اطلاعیه ها اطلاعيه امتحانات نيم سال اول سال تحصيلي 96-1395