راه اندازی سیستم مدیریت پروژه git بر روی سرور دانشگاه

دانشجویان رشته کامپیوتر می توانند از این پس جهت مدیریت پروژه های خود از سیستم مدیریت پروژه git که بر روی سرور های دانشگاه راه اندازی شده است استفاده نمایند .

آدرس :  git.buqaen.ac.ir