دانشگاه بزرگمهر قاینات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

فرم های آموزشی

فرم ها لینک دانلود
فرم نمره تکدرس (معرفی به استاد) 1780-adobe-pdf-logo
فرم انصراف از تحصیل 1780-adobe-pdf-logo
فرم مرخصی تحصیلی 1780-adobe-pdf-logo
فرم تسویه حساب دانشجویان 1780-adobe-pdf-logo
فرم حذف تکدرس 1780-adobe-pdf-logo
فرم معادلسازی دروس 1780-adobe-pdf-logo
فرم درخواست تغییر رشته داخل دانشگاه 1780-adobe-pdf-logo
فرم درخواست میهمانی به صورت تکدرس 1780-adobe-pdf-logo
فرم درخواست میهمانی 1780-adobe-pdf-logo
فرم حذف پزشکی 1780-adobe-pdf-logo
فرم درخواست بررسی پرونده پزشکی دانشجو 1780-adobe-pdf-logo
فرم بازدید علمی 1780-adobe-pdf-logo
فرم درخواست دانشجو جهت طرح در شورای آموزشی 1780-adobe-pdf-logo
فرم درخواست انتقالی (توام با تغییر رشته) 1780-adobe-pdf-logo
فرم درخواست دانشجو جهت طرح در کمیسسون موارد خاص 1780-adobe-pdf-logo
فرم انتخاب واحد ويژه 1780-adobe-pdf-logo
فرم درخواست تغيير مشخصات شناسايی دانشجو 1780-adobe-pdf-logo

خدمات وب

تلفن های تماس

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

خبرنامه دانشگاه

شما اینجا هستید: خانه فرمهای آموزشی