چارت درسی مهندسی کامپیوتر

ورودی 93 به بعد PDF DOC
 چارت دروس تخصصی مهندسی کامپیوتر 1780-adobe-pdf-logo images
آرایش ترمی مهندسی کامپیوتر 1780-adobe-pdf-logo  
سر فصل دروس
1780-adobe-pdf-logo  

 

ورودی 92 وقبل PDF Pic
 چارت درسی مهندسی کامپیوتر 1780-adobe-pdf-logo

 

 

کارشناسی ناپیوسته PDF  
چارت درسی کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر  
سرفصل دروس کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر 1780-adobe-pdf-logo