هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر

 تصویر نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی
4 2 سید مجتبی بنایی  کارشناسی ارشد
funny-default-facebook-pictures  غلامحسین قاسمی  کارشناسی ارشد
3by4 محسن صابری   کارشناسی ارشد
funny-default-facebook-pictures مجید عبدالرزاق نژاد دکترا