هیات علمی گروه مهندسی مکانیک

 تصویر  نام و نام خانوادگی  درجه
 shafiee محمدحسین شفیعی میم استادیار
eh-shakib سید احسان شکیب استادیار
funny-default-facebook-pictures مجتبی شیخی ازغندی استادیار
safaiefar حسین صفایی فر مربی
funny-default-facebook-pictures مهدی بقراطی مربی/دانشجوی دکتری
 gh-ghasabi قدرت قصابی بورسه دکتری