اطلاعيه در خصوص غيبت هاي بيش از حد مجاز

بدينوسيله به اطلاع مي رساند، اسامي دانشجويان با غيبت بيش از حد مجاز در برد اداره آموزش نصب گرديده است. دانشجويان محترم تا چهارشنبه (مورخ 1396/03/03) فرصت دارند مستندات غيبت هاي خود را  به منظور ارسال به شواري آموزشي دانشگاه تحويل اداره آموزش نمايند.

 

لازم به ذکر است طبق ماده 17 آیین نامه آموزشی، چنانچه غيبت دانشجو در شوراي آموزشي دانشگاه غيرموجه تشخيص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخيص موجه، آن درس حذف مي شود .