تايج مسابقات ورزشي به مناسبت هفته خوابگاههاي دانشجويي:

 به مناسبت هفته خوابگاههاي دانشجويي مسابقات ورزشي به شرح ذيل در سالن ورزشي خوابگاه خواهران برگزار گرديد و نتايج به شرح ذيل اعلام ميگردد:

مسابقه طناب زني:

فاطمه مرادي با كسب حداكثر امتياز     

مسابقه دارت :       

هستي پيري با كسب حداكثر امتياز

مسابقه حلقه هولاهوپ :        

زهرا مميز با كسب حد اكثر امتياز