سرويس اياب و ذهاب در ايام امتحانات

قابل توجه كليه دانشجويان محترم

به اطلاع كليه دانشجويان مي رساند طبق توافق دانشگاه با سازمان حمل و نقل شهرداري، مقرر گرديد يك دستگاه اتوبوس در زمان امتحانات طبق برنامه ذيل، خدمت رساني نمايد. لذا دانشجويان مي توانند با ارائه بليط از اين خدمات استفاده نمايند.

رديف ساعت ايستگاه مسير
1 7:30 خوابگاه دكتر شريعتي (رجائي 7) خيابان رجائي، ميدان بنياد شهيد، ميدان شيرازي، دانشگاه
2 10:15 دانشگاه دانشگاه، ميدان شيرازي، ميدان بنياد شهيد، خوابگاه شريعتي
3 10:30 خوابگاه دكتر شريعتي (رجائي 7) خيابان رجائي، ميدان بنياد شهيد، ميدان شيرازي، دانشگاه
4 13:15 دانشگاه دانشگاه، ميدان شيرازي، ميدان بنياد شهيد، خوابگاه شريعتي
5 13:30 خوابگاه دكتر شريعتي (رجائي 7) خيابان رجائي، ميدان بنياد شهيد، ميدان شيرازي، دانشگاه